Grawe_private_express
Животозастраховане
Kontakt:

София 1612, бул.
Цар Борис ІІІ №1, ет. 5

+359 2 9811365,9806358,9890044 +359 2 9890034 office@grawe.bg
Общо застраховане
Kontakt: +359 2 9890099 +359 2 9802209 office@grawe.bg
Inhalt:

GRAWE Private-Express

 
 
 
 
 

GRAWE Private – Express -  Експресна защита за Вашия дом

Непредвидими природни бедствия, като пожар, буря или земетресение могат да увредят Вашето жилище и в най-лошият случай да го направят негодно за обитаване. Отремонтиране на щетите с Ваши ресурси може да доведе до финансово сътресение във Вашият бюджет.
Експресната застраховка на сграда/етажна собственост и домашно имущество на ГРАВЕ Клон България ще поеме изплащането на щетите по Вашето жилище. Минимално необходимо условие за получаване на защита за Вашето движимо и недвижимо имущество с GRAWE Private-Express е сключването на риска „Пожар”.
Възможност за застраховане на Първи риск или на възстановителна стойност със Застрахователни суми от 5 000 ЕUR до 75 000 EUR в зависимост от избраната застраховка.

Застраховани рискове и щети

Доколкото изброените по-долу рискове са посочени като застраховани в полицата, се счита за застрахован и следният обхват на покритие за щети, причинени от рискове от:

Раздел Пожар
Пожар, удар от мълния, експлозия, падане/удар на/от летателни апарати и техните части, повреда на огражданията на сградата от неизвестни МПС (при сгради).
Раздел Природни бедствия
Буря, градушка, проливен дъжд, естествено натрупване на сняг и лед, срутване на скали/удар от камъни, свличане на земни маси, наводнение.
Раздел Вода от тръбни инсталации
Изтичане на вода от тръбни инсталации, намиращи се в застрахованата сграда вследствие на спукване/счупване, замръзване на водопроводни тръби.
Раздел Обща гражданска отговорност
Отговорността, произтичаща/свързана с притежаването, управлението, надзираването, снабдяването, поддържането на чистота, осветлението, грижата за застрахования недвижим имот, включително намиращите се върху него сгради.
Раздел Кражба чрез взлом и вандализъм
Кражба чрез взлом е налице, когато извършителят прониква в застрахованите помещения с взлом, чрез прилагане на сила върху/или разбиване на врати, прозорци или други части от сградата.
Вандализъм е налице, когато извършителят причинява върху застрахованите вещи чрез умишлено разрушаване или увреждане на същите, след като е проникнал с взлом в застрахованите помещения.

Природни катастрофи
Земетресение – за земетресение се приемат силни земни трусове и вибрации, които са били предизвикани от размествания вътре в земната кора или срутване на подземни празни пространства.
Наводнение – заливането на почвата и земята на застрахованото място от проливни дъждове, от обратно подприщване в канализацията в следствие на проливни дъждове и от излизане извън коритото на надземни застояли или течащи води.

Застраховани имущества и разходи

Застраховани са посочените в полицата сгради и/или посочените в тези полица имущества, които са собственост на Застраховащия.
Чужди сгради и чуждо имущество са застраховани само въз основа на допълнително споразумение.

Обезщетение

При разрушаване или изгубване на фактическата власт върху имуществото се възстановява застрахователната стойност, която то е имало непосредствено преди настъпването на застрахователното събитие.
Специални уговорки: По отношение на пари и парични еквиваленти, спестовни книжки, бижута, бижутерийни изделия, скъпоценни камъни и благородни метали, колекция от пощенски марки и монети, часовници са в сила лимити на обезщетение.

Предимства при сключване на застраховка GRAWE Private-Express

Вие сами избирате варианта на застрахователна защита според личните Ви нужди

  • Получавате Вашата полица в момента на подписване на договора
  • Възможност за прехвърляне на застраховката в полза на банкова институция
  • Експресна ликвидация в случай на настъпило застрахователно събитие
Нашите компетентни служители ще се радват да Ви помогнат и консултират при избора на най-подходящ застрахователен пакет.

Доверете се на нашия 190 годишен опит в областта на застраховането!

 
Име на файла Дата Тип Размер на файла
GRAWE Private-Express pdf 0,46 MB