Животозастраховане
Kontakt:

София 1612, бул.
Цар Борис ІІІ №1, ет. 5

+359 2 9811365,9806358,9890044 +359 2 9890034 office@grawe.bg
Общо застраховане
Kontakt: +359 2 9890099 +359 2 9802209 office@grawe.bg
Inhalt:

Условия за полване

 
 

Условия за ползване
Този уеб сайт е собственост на GRAWE Insurance Group. Като собственик GRAWE Insurance Group има правото да извършва всякакви промени в настоящите условия за ползване, без предварително уведомление. Направените промени влизат в сила в момента на публикуването им на уеб сайта.
С реализирането на достъпа до този уеб сайт се счита, че съответният потребител се е запознал и че приема тези условия за ползване. Ако потребителят не е съгласен с тези условия за ползване, следва да не използва този уеб сайт и предоставените в него услуги и функционалности.

Цел
Този уеб сайт служи за предоставяне на информация относно дружествата в България (ГРАВЕ България), които са свързани с австрийския застрахователен концерн GRAWE Insurance Group, както и за предоставяне на информация относно продуктите и дейността на тези дружества в България.
Всяка една информация или части от нея, налични на този уеб сайт, не представляват оферта по смисъла на Закона и съществуващите практики на договаряне в България, освен ако това не е изрично посочено. Предвид това, при интерес за сключването на застрахователен договор, потребителят следва да се свърже с най-близките до него застрахователни посредници, които предлагат застрахователните продукти на „ГРАВЕ България“.

Изключване на отговорността
Цялата информация, която е свободно достъпна на този уеб сайт постоянно се проверява и актуализира. Въпреки това GRAWE Insurance Group не поема отговорността за абсолютната актуалност на така предоставяните данни. Също така GRAWE Insurance Group не носи отговорност за вреди, причинени на потребителите на уеб сайта от вируси и други вредни компоненти, налични както в предоставяните данни от този уеб сайт, така и в данните от съдържания, с които този уеб сайт се свързва. Цялата информация на уеб сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да е гаранция за нейната пригодност за дадена цел, накърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи. GRAWE Insurance Group не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията. GRAWE Insurance Group не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този уеб сайт. GRAWE Insurance Group не носи отговорност за преките и непреките вреди, щети и пропуснати ползи, възникнали поради, или свързани с използването на настоящия уеб сайт.

Авторско право
Авторското право върху дизайна, структурата и съдържанието на уеб сайта (снимки, илюстрации, текстове, анимирани графики и т.н.) е собственост на GRAWE Insurance Group. Никаква част и форма от дизайна, структурата и съдържането на уеб сайта не могат да бъдат използвани без изрично писмено разрешение на GRAWE Insurance Group. Забранено е възпроизвеждането (цялостно или на части), предаването (по електронен или друг начин) и модификацията на този уеб сайт, както и свързването или използването му за каквито и да са публични, частни, търговски и нетърговски цели без предварително изрично писмено разрешение на GRAWE Insurance Group. Дизайнът, структурата и цялостното съдържание на този уеб сайт са предмет на защита на авторските права, съгласно разпоредбите на българското законодателство. Зареждането, копирането или отпечатването на отделни страници и/или раздели са възможни само при спазване но изискванията и допустимото от Закона за авторското право и сродните му права, като тези действия не дават каквито и да са права, върху който и да е материал, програма или продукт, публикувани на настоящия уеб сайт.

Конфиденциалност и защита на личните данни
Личните данни и всяка друга лична информация, която е предоставена от потребителите на този уеб сайт, във връзка с ползването на определена онлайн услуга или по друг регламентиран повод, се ползват изключително и само за заявените и необходими цели на предоставянето и не се предоставят на трети страни, извън необходимите такива за постигане на целите. Едновременно с това, с въвеждането на данните GRAWE Insurance Group има право да ги проверява във всички бази данни, поддържани от държавни органи, организации, търговски дружества, кредитни и финансови институции и други административни и лични бази данни. Потребителят дава изричното си съгласие и упълномощава GRAWE Insurance Group за извършването на такива проверки, лично или чрез други Оператори на бази данни, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и настоящия регламент. GRAWE Insurance Group може да получава и събира, както от свое име, така и от името на потребителя, информация от всички оператори на бази данни в България / вкл. НОИ, НАП, МВР, мобилни оператори, телекомуникационни компании, и др./ за обстоятелства, съдържащи се в информационните им бази данни, като осигурителен доход, трудови правоотношения и др. Потребителят на уеб сайта предоставя своето изрично, безусловно и неотменимо съгласие GRAWE Insurance Group да използва предоставените данни за осъществяването на всякакви проверки преди предоставянето на каквито и да било услуги, както и във всеки момент от съществуването на договорни правоотношения между потребителя на уеб сайта и GRAWE Insurance Group („ГРАВЕ България“).
Личните данни са защитени. GRAWE Insurance Group предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване, съгласно Закона за защита на личните данни.
Страниците могат да се разглеждат свободно, без ангажимент за попълване на регистрационните форми, както и въвеждане на каквито и да било данни. В случай на попълване на някоя от формите в уеб сайта на използване на някоя от електронните услуги, необходимо е да се попълнят нужните данни, за да бъде извършена заявената услуга. GRAWE Insurance Group гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, винаги когато тази информация е предоставяна от потребителите на сайта посредством предвидените за целта електронни формуляри. Тази отговорност на собственика на уеб сайта е в сила и по отношение на личните данни на трети лица, предоставени от потребителите на сайта по описания в предходното изречение начин. GRAWE Insurance Group не носи отговорност, когато е извършило законосъобразно и правилно обработка на лични данни, които са на трето лице, но са предоставени от даден потребител на сайта като негови лични.
GRAWE Insurance Group гарантира, че няма да разкрива никаква лична потребителска информация, получена чрез този сайт, без предварително разрешение, освен в случай на задължителни законови изисквания или за да защити правата си.
Отново обръщаме внимание на потребителите на този уеб сайт, че с осъществяването на техния достъп до уеб сайта, се счита, че те са прочели, разбрали, и че са съгласни с условията за ползване на уеб сайта на GRAWE Insurance Group.
Връзки с други уебсайтове
GRAWE Insurance Group не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота), съдържаща се в уеб сайтове, към които настоящият има хипервръзки (препратки).

Използване на Google Analytics
Този уеб сайт използва Google Analytics. Това е уеб анализ услуга, предоставена от Google Инк ("Google"). Услугата Google Analytics е създаването на т.н. "бисквитки" - текстови файлове, които се съхраняват на компютъра на потребителя и позволяват анализ на използването на сайта. Информацията относно използването на този уеб сайт (включително и съответния IP адрес), който се генерира от „бисквитката“ се предава и съхранява на сървъри на „Google“, разположени в САЩ. „Google“ ще използва тази информация, за да анализира използването на уеб сайта, за да съставя доклади за дейностите на оператори на уеб сайт, както и за да предоставят допълнителни услуги, свързани с използването на този уеб сайт и използването на интернет изобщо. „Google“ може да предостави така съхраняваната информация на трети страни, само когато последните извършват обработки от името на „Google“ или когато съществува законово определена необходимост от извършването на такова предоставяне. При никакви обстоятелства „Google“ няма да се създаде каквато и да е  връзка между IP адреса на потребителя и други данни на „Google“. Всеки потребител може незабавно да предотврати използването на т.н. "бисквитки", чрез извършване на съответната корекция на браузъра си, но по този начин съответният потребител няма да бъде в състояние да използва пълноценно всички функции на този уеб сайт. Използването на този уеб сайт се приема за дадено съгласие от съответния потребител за обработване на данните от „Google“, по описания по-горе начин.

Пренасочване
Този уеб сайт използва пренасочваща технология за онлайн реклама. Чрез това става  възможно да бъде обърнато специално рекламно внимание на онези интернет браузъри, които вече са проявили интерес към съответни продукти. Проучванията показват, че представянето на рекламата въз основа на вече проявен интерес от съответни интернет потребители е най-често желано от последните.
Пренасочването на определен рекламен материал са извършва въз основа отново на анализ на т.н. „бисквитки“ от предходното онлайн поведението на потребителя.
Ако съответен потребител не желае използването пренасочващата технология за онлайн реклама, той може да деактивирате тази функция тук:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de%3Ehttps://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de