Прескачане на съдържание
man sitting in office
Животозастраховане

Grawe ProFIT

Застраховка живот, свързана с инвестиционен фонд
Надежден търговски партньор за търговия с ценни книжа и капиталови инвестиции

За търговията с ценни книжа и инвестициите в рисков капитал не е необходимо да имате знания, време или опит
- просто надежден партньор.

Запознайте се с нашия продукт GRAWE ProFIT.

Основна програма

Основната програма включва застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд с текущо или еднократно плащане на премии, предлагаща следната застрахователна защита:

 • Доживяване от застрахованото лице на срока на Програмата;
 • Смърт на застрахованото лице през срока на Програмата.

Допълнителен пакет "Злополука"

При програма GRAWEproFIT с текущо плащане на премии Ви се предоставя възможността за сключване и на Допълнителен пакет Злополука, обхващащ следните покрития:

 • Смърт на застрахованото лице вследствие на злополука (тарифа UTZ);
 • Трайно загубена или намалена работоспособност на застрахованото лице в размер на или над 50%, настъпила вследствие на злополука (тарифа UI50Z).

Посочените доходности на инвестиционния фонд са предполагаеми, а не гарантирани и „ГРАВЕ България Животозастраховане“ ЕАД не може дa повлияе върху развитието на тяхната стойност, поради което не носи отговорност за резултатите от дейността на фонда.
 

Професионално управление на Вашите пари – традиция и сигурност

Избраният от Вас инвестиционен фонд се управлява от опитни специалисти по фондов мениджмънт от Security KAG, Австрия - 100% собственост на GRAWE Group, които от Ваше име ще изберат най-качествените инструменти на финансовите пазари. Повече информация за дружеството може да откриете на уебсайта www.securitykag.at.
Вашите пари ще бъдат управлявани професионално от дружество, на което се доверява Австрийската държава, предоставяйки управлението на част от пенсионния си фонд.
Залагайки на традициите и сигурността, днес Security KAG управлява и капиталите на GRAWE Group, концерн с близо 200-годишна история. 
Избирайки Програмата GRAWEproFIT, дружеството управляващо капитали за над 4,8 милиарда евро, ще инвестира Вашите пари в инвестиционен фонд, съставен от фондове (FUND OF FUNDS, DACHFOND), в който общите активи се инвестират в други съществуващи фондове. С тази алтернативна стратегия се постига допълнителна степен на сигурност на инвеститора.

Сключвайки Програмата GRAWEproFIT Вие имате възможност да се възползвате от предимствата, които Ви предоставя инвестирането на средства във фонд, съставен от други фондове, а именно:

 • Постигане на максимална сигурност на Вашите инвестиции в съчетание с професионален контрол върху управлението на портфейла, чрез съблюдаване на основните принципи за доходност, надеждност и ликвидност;
 • Висока степен на разпределяне на инвестиционния риск, чрез разпределяне на Вашите средства в по-голям брой различни ценни книжа, при което постоянно се оптимизира портфейла с оглед гарантиране надеждността на вложението постигане на по-голяма средна очаквана доходност, в сравнение с доходността при класическото спестяване, в рамките на един и същ период от време;
 • Безпрепятствен достъп до международните финансови пазари, посредством малки вноски, съчетани с висока надеждност;
 • Гъвкавост - възможност за изплащане на паричната равностойност на дяловете след изтичане на срока на застрахователния договор;
 • Наличие на механизми за контрол и защита на вложителите;
 • Извършване на инвестиции при разполагане с ограничен финансов ресурс.

 

Инвестиционен фонд Аполо Консервативен

Ако за Вас от първостепенна важност е надеждността на направените инвестиции в съчетание с по-ниска, но стабилна очаквана доходност, професионалистите от GRAWE Group Ви препоръчват инвестиционния фонд Аполо Консервативен (Apollo Konservativ).

Избирайки този фонд, Вие имате възможност да постигнете стабилна доходност посредством международно диверсифициран портфейл в съчетание с минимален риск. Инвестиционният фонд Аполо Консервативен инвестира 2/3 от капитала си в международни облигационни фондове и 1/3 в международни акционерни фондове, посредством закупуване на акции и облигации.

 • нисък риск;
 • стабилна доходност;
 • препоръчителен инвестиционен хоризонт 10-20 години.

Инвестиционен фонд Аполо Балансиран

Избирайки инвестиционния фонд Аполо Балансиран (Apollo Ausgewogen), Вие се стремите към постигането на оптимална възвръщаемост посредством международно диверсифициран портфейл в съчетание с умерен риск. По този начин постигате един добър баланс между сигурност и добра доходност.

Инвестиционният фонд Аполо Балансиран инвестира 2/3 от имуществото си в престижни международни акционерни фондове (акции) и 1/3 в ценни книжа с фиксиран доход (облигации).

 • умерен риск;
 • умерени колебания в стойността на фондовите дялове;
 • препоръчителен инвестиционен хоризонт 15-25 години.

Инвестиционен фонд Аполо Динамичен

Вие сте динамична натура, за Вас рискът е ежедневие и искате да постигнете по-висока доходност в дългосрочен план? Ние Ви препоръчваме да вложите своите средства в инвестиционния фонд Аполо Динамичен (Apollo Dynamisch).

Инвестиционният фонд Аполо Динамичен инвестира предимно в престижни международни акционерни фондове.

 • по-висок риск;
 • по-висока доходност;
 • значителни колебания на стойността на фондовите дялове;
 • препоръчителен инвестиционен хоризонт: 15 – 30 години.
funds

Вашите предимства с GRAWE

Profit
Надеждна форма на инвестиране и застрахователна защита

Първокласен финансов продукт, комбиниращ най-добрите практики от класическото животозастраховане и възможността за постигане на висока доходност, предоставяна от първокласни международни фондове. Избирайки GRAWEProFit, Вие имате възможност да реализирате оптималната за Вас доходност и да запазите в максимална степен стойността на вложените средства.

Profit
Финансова сигурност за Вашите пари

Професионално управление на инвестициите;
Инвестиране в най-престижните и високорейтингови фондове;
Оптимален подбор и баланс на избраните фондове;
Прилагане на оптималната за Вас инвестиционна стратегия;
Достъп до текуща информация за стойностите на дялове на избрания от Вас фонд;
Дългосрочно инвестиране в твърда валута;
Инвестиране на по-къси интервали от време, което минимизира неблагоприятните промени на борсовите курсове и гарантира в дългосрочен план по-благоприятна покупна цена.

Profit
Допълнителна застрахователна защита

GRAWE ProFIT предоставя възможност за избор на допълнителни покрития в случай на настъпване на трайно загубена или намалена работоспособност или смърт вследствие на злополука.

Profit
Гъвкавост

Избор на различни стратегии за инвестиране;
Ползване на данъчни преференции;
Определяне на размера на премията;
Определяне на начина на плащане на премията;
Промяна на избрания инвестиционен фонд, както за бъдещите премии, така и за вече наличните фондови дялове по индивидуалната партида на Вашата полица;
Избор на обхват и размер на застрахователно покритие;
Избор на различни схеми за изплащане на натрупания капитал.

Profit
Осигуряване за „златна възраст”

Грижа за ,,златната възраст” означава да си осигурите спокойствие и финансова независимост след пенсиониране.
Вие имате възможност да се възползвате и от опцията GRAWE Pension, която може да се сключва като продължение на Програмата GRAWE ProFIT. Натрупаният капитал, който ползващото се лице получава в края на срока на Програмата, се трансформира в пенсионна Програма, която може да се изплаща по различни схеми.

напр. застраховка, офис