Прескачане на съдържание
Използвания понятия

СТРАНИ ПО ДОГОВОРА
Страните по договора са Застрахователят и Застраховащият.

 

ЗАСТРАХОВАТЕЛ
Застраховател  е Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг АГ (клон България, София) с адрес на управление бул. „Цар Борис III” №1 ет. 5, София 1612.

 

ЗАСТРАХОВАЩ
Застраховащ е физическото или юридическото лице, което сключва застрахователния договор със Застрахователя. Застраховащият може да застрахова своето собствено имущество или собствен интерес, но също така и чуждо имущество.

 

ЗАСТРАХОВАНО ЛИЦЕ
Застраховано лице е лицето, чието имущество или интереси са застраховани от Застраховащия; в този случай е налице застраховка за чужда сметка.

 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПЕРИОД
Застрахователният период е едногодишен период. 

 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СТОЙНОСТ
За застрахователна стойност се счита възстановителната стойност.

 

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА СТОЙНОСТ
За възстановителна стойност на сграда се считат обичайните за региона разходи за нейното ново изграждане, включително разходите за проектиране и конструиране. 
За възстановителна стойност на домашно имущество се считат разходите за възстановяване, съответно за набавяне на нови вещи от същия вид и същото качество.

 

ДЕЙСТВИТЕЛНА СТОЙНОСТ
Действителната стойност се определя като се приспадне от възстановителната стойност сумата, която съответства на състоянието на имуществото/вещта, най-вече с оглед на неговите/нейните възраст и износване.

 

ПЪРВИ РИСК
При всяко настъпване на застрахователно събитие, се изплаща обезщетение до договорения в полицата размер, без да се взима под внимание евентуално подзастраховане.

 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА
Застрахователната сума е максималната парична сума, до чийто размер Застрахователят е длъжен да извърши плащане при настъпване на застрахователно събитие.

 

ПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
Когато е налице разрушаване, увреждане или загубване на фактическата власт върху/на имуществото първоначално Застраховащият има право само на изплащане на действителната стойност на щетата. Право да получи възстановителната стойност при настъпване на застрахователно събитие Застраховащият има само при изпълнение на определени условия.

 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ
Застрахователната премия (наричана за краткост „премията”) е паричната сума, която Застраховащият плаща на Застрахователя по силата на сключен застрахователен договор за всеки застрахователен период. Премията се плаща от Застраховащия към датата на падежа, посочен в полицата. Премията може да бъде полугодишна и/или годишна.
Като начало на срока на застраховката се приема 00.00 часа на датата, посочена в застрахователната полица, която Застраховащият е подписал и върнал при Застрахователя. Необходимо условие за получаване на застрахователна защита е дължимата застрахователна премия да бъде преведена чрез банков превод по сметката на Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг АГ (клон България, София).

 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
Застрахователната полица е документът за сключения застрахователен договор, който се издава от Застрахователя.

 

КОМБИНИРАНА ЗАСТРАХОВКА
Комбинираната застраховка е комбинирането на няколко различни видове застраховки посредством общо представяне в едно заявление за застраховане и една застрахователна полица. Всеки вид от комбинираната застраховка представлява юридически самостоятелен договор. В полицата премията за всеки вид застраховка се посочва отделно.

 

ВИНА
Виновно, според застрахователните условия на Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг АГ (клон България, София), е всяко поведение, което се различава от полагане на необходимата грижа на добър стопанин. Виновно поведение следователно е налице не само при умисъл, но и при небрежност.
 

напр. застраховка, офис