Прескачане на съдържание
Застраховка живот, свързана с инвестиционен фонд
За интелигентната инвестиция вече не са нужни задълбочени знания, време и опит – просто надежден партньор.

Запознайте се с нашия НОВ продукт GRAWE Smart Invest 4U!

Основна програма

Основната програма включва застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд с текущо или еднократно плащане на премии, предлагаща следната застрахователна защита:

 • Доживяване от застрахованото лице на срока на Програмата;
 • Смърт на застрахованото лице през срока на Програмата.

Допълнителни пакети

При програма GRAWE Smart Invest 4U с текущо плащане на премии Ви се предоставя възможността за сключване и на Допълнителни пакети, обхващащи следните покрития:

 • Смърт на застрахованото лице вследствие на злополука (тарифа UTZ);
 • Хирургическа операция и болничен престой на застрахованото лице вследствие на заболяване или злополука (тарифи KOBZ и KHBZ);
 • Смърт на застрахованото лице вследствие на злополука или заболяване (Тарифа RAB1Z).
Професионално управление на Вашите пари – традиция и сигурност

Предлаганите от нас инвестиционни фондове се управляват от опитни специалисти по фондов мениджмънт от Security KAG, Австрия - 100% собственост на GRAWE Group, които от Ваше име ще изберат най-качествените инструменти на финансовите пазари. Повече информация за дружеството може да откриете на уебсайта www.securitykag.at.
Вашите пари ще бъдат управлявани професионално от дружество, на което се доверява Австрийската държава, предоставяйки управлението на част от пенсионния си фонд.
Залагайки на традициите и сигурността, днес Security KAG управлява и капиталите на GRAWE Group, концерн с близо 200-годишна история. 

Сключвайки Програмата GRAWE Smart Invest 4U, Вие имате възможност да се възползвате от предимствата, които Ви предоставя инвестирането на средства в инвестиционни фондове, а именно:

 • Постигане на максимална сигурност на Вашите инвестиции в съчетание с професионален контрол върху управлението на портфейла, чрез съблюдаване на основните принципи за доходност, надеждност и ликвидност;
 • Висока степен на разпределяне на инвестиционния риск, чрез разпределяне на Вашите средства в по-голям брой различни ценни книжа, при което постоянно се оптимизира портфейла с оглед гарантиране надеждността на вложението постигане на по-голяма средна очаквана доходност, в сравнение с доходността при класическото спестяване, в рамките на един и същ период от време;
 • Безпрепятствен достъп до международните финансови пазари, посредством малки вноски, съчетани с висока надеждност;
 • Гъвкавост - възможност за изплащане на паричната равностойност на дяловете след изтичане на срока на застрахователния договор;
 • Наличие на механизми за контрол и защита на вложителите;
 • Извършване на инвестиции при разполагане с ограничен финансов ресурс.

 

Защо да изберем GRAWE Smart Invest 4U?

GRAWE Smart Invest 4U е уникален продукт на българския пазар – застраховка Живот, свързана с инвестиционен фонд, която предлага възможност за инвестиране в три фази с поетапно коригиране на общия риск (модел на жизнения цикъл).

Инвестиционни стратегии и фондове

Инвестиционната стратегия, на която е базирана програмата, е разработена от водещи експерти на австрийската компания за управление на инвестиционни фондове Security KAG, и е насочена към постигане на оптимална комбинация от възвръщаемост и инвестиционен риск, (който се поема от инвеститора/застраховащия).

Инвестиционната стратегия е в 3 фази:

Натрупване на капитал с възможност за постигане на по-висока доходност, чрез по-високорискови инвестиции.

 

По-нататъшно акумулиране на капитал и инвестиции със сравнително по-нисък инвестиционен риск с цел защита на капитала.

Нискорискови инвестиции с цел запазване на натрупания капитал.

СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ИНВЕСТИРАНЕ

В рамките на GRAWE Smart Invest 4U ние предлагаме на нашите клиенти устойчив животозастрахователен продукт, свързан с инвестиционен фонд, базиран на трифазен модел на инвестиране. Това е финансов продукт в съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламент относно оповестяването на информация за финансирането за устойчиво развитие).

В една устойчива инвестиционна стратегия се използват само надлежно сертифицирани инвестиционни фондове. Тъй като преките инвестиции са представени предимно от инвестиционни фондове, управлявани от Security KAG, фондовете притежават австрийската екомаркировка.

Характерното за тези фондове е, че освен икономически фактори, те отчитат и критериите за екологична, социална и етична устойчивост и изключват икономически отрасли, които не отговарят на тези критерии. Това се постига чрез прилагане на критерии за изключване (избягване на инвестиции в държави, компании и индустрии, които по някакъв начин биха насърчили дейности, които не са в съответствие с целите за устойчивост), както и подход „best in class“ при управлението на фондовете.

 

Насоките "Устойчиви финансови продукти" на австрийската екомаркировка можете да намерите тук:

https://www.umweltzeichen.at/file/Guideline/UZ%2049/Long/UZ49_R5a_Sustainable%20Financial%20Products_2020_EN.pdf

 

Към момента нашата стратегия за устойчиви инвестиции включва следните фондове:

Фаза 1: Висок рисков клас

Apollo Nachhaltig Aktien Global (ISIN: AT0000A1EL54) или сравним фонд – инвестиционната цел на фонда е постигането на добре диверсифициран, приблизително равно претеглен портфейл на фонд, инвестиращ в акции от страните от ОИСР. Фокусът е върху предприятия, които наред с икономическите фактори, отчитат и критериите за екологична и социална устойчивост в корпоративното си управление. Икономически отрасли, които не съответстват на критериите за устойчивост, се изключват.

Фаза 2: Балансиран рисков клас

Superior 3 – Ethik (ISIN: AT0000A07HT5) или сравним фонд – управлението на фонда е насочено към постигането на динамична комбинация между акции, облигации и категории облигации, чиито състав представлява оптимално съотношение между очаквана доходност и риск, като се вземат предвид етичните критерии за устойчивост.

Фаза 3: Нисък рисков клас

Apollo Nachhaltig Global Bond (ISIN: AT0000A13JW3) или сравним фонд – инвестиционната цел на фонда е постигането на балансиран портфейл от международни държавни облигации и ипотечни облигации с висок кредитен рейтинг. Фокусът е върху запазването на активите в края на срока на договора.


 

КЛАСИЧЕСКА ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ

Фаза 1: Висок рисков клас

Apollo Styrian Global Equity (ISIN: AT0000A03KC4), Apollo Nachhaltig Aktien Global (ISIN: AT0000A1EL54) или сравним международен акционерен фонд с инвестиране в акции на водещи предприятия по целия свят. Инвестиционната дейност на фонда се управлява съобразно бенчмарк MSCI World (ценови индекс). Структурата на портфейла на фонда следва стриктно бенчмарка с активен компонент. Фокусът е насочен към доходност в началото на спестовната фаза.    

Фаза 2: Балансиран рисков клас

Value Investment Fonds Klassik (ISIN: AT0000990346) или сравним фонд за управление на активи, инвестиращ в комбинация от акции и облигации. Целта на инвестиционната стратегия е да се постигне оптимална дългосрочна възвръщаемост. Постигането на доходност е значителен компонент, но в основата стои запазването на средствата в средата на спестовната фаза.

Фаза 3: Нисък рисков клас

Apollo 2 Global Bond Fonds (ISIN: AT0000746912) или сравним фонд, инвестиращ в комбинация от международни държавни облигации и ипотечни облигации с висок рейтинг. Фокусът е върху запазването на активите в края на срока на договора.

Вашите предимства с GRAWE

Profit
Надеждна форма на инвестиране и застрахователна защита

Първокласен финансов продукт, комбиниращ най-добрите практики от класическото животозастраховане и възможността за постигане на висока доходност, предоставяна от първокласни международни фондове. Избирайки GRAWE Smart Invest 4U, Вие имате възможност да реализирате оптималната за Вас доходност и да запазите в максимална степен стойността на вложените средства.

Profit
Финансова сигурност за Вашите пари

Професионално управление на инвестициите;
Инвестиране в най-престижните и високорейтингови фондове;
Оптимален подбор и баланс на избраните фондове;
Прилагане на оптималната за Вас инвестиционна стратегия;
Достъп до текуща информация за стойностите на дялове на избрания от Вас фонд;
Дългосрочно инвестиране в твърда валута;
Инвестиране на по-къси интервали от време, което минимизира неблагоприятните промени на борсовите курсове и гарантира в дългосрочен план по-благоприятна покупна цена.

Profit
Допълнителна застрахователна защита

GRAWE Smart Invest 4U предоставя възможност за избор на допълнителни покрития в случай на смърт на застрахованото лице вследствие на злополука; хирургическа операция и болничен престой вследствие на злополука или заболяване и смърт на застрахованото лице вследствие на злополука или заболяване.

Profit
Гъвкавост

Избор на различни стратегии за инвестиране;
Ползване на данъчни преференции;
Определяне на размера на премията;
Определяне на начина на плащане на премията;

Profit
Осигуряване за „златна възраст”

Грижа за ,,златната възраст” означава да си осигурите спокойствие и финансова независимост след пенсиониране.
Вие имате възможност да се възползвате и от опцията GRAWE Pension, която може да се сключва като продължение на Програмата GRAWE Smart Invest 4U. Натрупаният капитал, който ползващото се лице получава в края на срока на Програмата, се трансформира в пенсионна Програма, която може да се изплаща по различни схеми.

DOWNLOAD / ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ
напр. застраховка, офис