Прескачане на съдържание
Условия за ползване

Условия за ползване на уебсайта на ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД

Условия за ползване на ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД (Условия за ползване) уреждат условията за използване на уебсайта www.grawe.bg и връзката между ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД и потребителите относно използването на уеб страницата.
Чрез достъпа до уебсайта или използването на някое от съдържанието на уебсайта, потребителят потвърждава, че е запознат с Условията за ползване и Политиката за конфиденциалност, която е достъпна тук, и се съгласява с тяхното използване. Моля да се запознаете с тези Общи условия и Политиката за конфиденциалност преди да използвате този уебсайт и в случай че имате въпроси да се свържете с нас на тел. +359 2 981 1365, +359 2 980 6358, +359 2 989 0044 или като използвате формата за контакт на този уебсайт.

ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД (GRAWE) е застрахователно еднолично акционерно дружество със седалище и адрес на управление гр. София 1612, бул. Цар Борис III, №1, регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 130321963 и извършващо застрахователна дейност на територията на Република България съгласно Разрешение №99 от 15.06.2000г. Тел: +359 (2) 981 13 65; Факс: +359 (2) 989 00 34; Електронна поща: office@grawe.bg; www.grawe.bg. Българската Комисия за финансов надзор (КФН), www.fsc.bg отговаря за надзора над дейността на компанията.

Страницата в мрежата обозначава уебсайта www.grawe.bg.

Съдържанието на уебсайта се отнася до всички данни, услуги, приложения, връзки или друго съдържание, публикувано или достъпно чрез уебсайта.

Потребителят (Вие) означава лицето, който има достъп до уебсайта и / или използва всяко съдържание на уебсайта.

Съдържание и използване на уебсайта

Уебсайтът предоставя информация относно дружествата на  ГРАВЕ в България, които са част от австрийския застрахователен концерн GRAWE Insurance Group, както и за предоставяне на информация относно продуктите и дейността на тези дружества в България.

Информацията, съдържаща се в уебсайта, не се счита за оферта или покана за подаване на оферта, или съвет, или препоръка на GRAWE по смисъла на Закона и съществуващите практики на договаряне в България, освен ако това не е изрично посочено. Застрахователните продукти и тяхното покритие се показват на онлайн страницата в кратка, информационна форма и в случай на сключване на застрахователен договор са валидни само разпоредбите на застрахователния договор и договорените условия по полиците. Ако имате интерес да сключите застрахователен договор, можете да се свържете със застрахователен агент на GRAWE.

GRAWE има правото да извършва всякакви промени в настоящите условия за ползване по всяко време, без предварително уведомление. GRAWE има право да модифицира, допълва или временно или окончателно да деактивира достъпа до каквото и да е съдържание на уебсайта и не носи отговорност за възможни последствия от подобно поведение.

Ограничение на отговорността 

Цялата информация, която е свободно достъпна на този уебсайт, постоянно се проверява и актуализира. Въпреки това GRAWE не поема отговорността за абсолютната актуалност на така предоставяните данни. Също така GRAWE не носи отговорност за вреди, причинени на потребителите на уебсайта от вируси и други вредни компоненти, налични както в предоставяните данни от този уебсайт, така и в данните от съдържания, с които този уеб сайт се свързва. Цялата информация на уебсайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да е гаранция за нейната пригодност за дадена цел, накърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи. GRAWE не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията. GRAWE не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този уебсайт. GRAWE не носи отговорност за преките и непреките вреди, щети и пропуснати ползи, възникнали поради, или свързани с използването на настоящия уебсайт.

Авторско право

Авторското право върху дизайна, структурата и съдържанието на уебсайта (снимки, илюстрации, текстове, анимирани графики и т.н.) е собственост на GRAWE. Никаква част и форма от дизайна, структурата и съдържането на уебсайта не могат да бъдат използвани без изрично писмено разрешение на GRAWE. Забранено е възпроизвеждането (цялостно или на части), предаването (по електронен или друг начин) и модификацията на този уебсайт, както и свързването или използването му за каквито и да са публични, частни, търговски и нетърговски цели без предварително изрично писмено разрешение на GRAWE. Дизайнът, структурата и цялостното съдържание на този уеб сайт са предмет на защита на авторските права, съгласно разпоредбите на българското законодателство. Зареждането, копирането или отпечатването на отделни страници и/или раздели са възможни само при спазване но изискванията и допустимото от Закона за авторското право и сродните му права, като тези действия не дават каквито и да са права, върху който и да е материал, програма или продукт, публикувани на настоящия уеб сайт. 

Конфиденциалност и защита на личните данни 

Личните данни и всяка друга лична информация, която е предоставена от потребителите на този уебсайт, във връзка с ползването на определена онлайн услуга или по друг регламентиран повод, се ползват изключително и само за заявените и необходими цели на предоставянето и не се предоставят на трети страни, извън необходимите такива за постигане на целите.

Личните данни са защитени. GRAWE предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

Страниците могат да се разглеждат свободно, без ангажимент за попълване на регистрационните форми, както и въвеждане на каквито и да било данни. В случай на попълване на някоя от формите в уеб сайта на използване на някоя от електронните услуги, необходимо е да се попълнят нужните данни, за да бъде извършена заявената услуга. GRAWE гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, винаги когато тази информация е предоставяна от потребителите на сайта посредством предвидените за целта електронни формуляри. Тази отговорност на собственика на уеб сайта е в сила и по отношение на личните данни на трети лица, предоставени от потребителите на сайта по описания в предходното изречение начин. GRAWE не носи отговорност, когато е извършило законосъобразно и правилно обработка на лични данни, които са на трето лице, но са предоставени от даден потребител на сайта като негови лични.

GRAWE гарантира, че няма да разкрива никаква лична потребителска информация, получена чрез този сайт, без предварително разрешение, освен в случай на задължителни законови изисквания или за да защити правата си.

Отново обръщаме внимание на потребителите на този уеб сайт, че с осъществяването на техния достъп до уеб сайта, се счита, че те са прочели, разбрали, и че са съгласни с условията за ползване на уеб сайта на GRAWE и Политиката за конфиденциалност, която регламентира условията относно събирането, използването и разкриването на лични данни и която е достъпна тук.

Връзки с други уебсайтове 

GRAWE не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота), съдържаща се в уебсайтове, към които настоящият има хипервръзки (препратки).

Полово неутрална форма на обръщение

Термините, използвани в уебсайта, имащи имат полово значение, се използват неутрално и се отнасят еднакво за мъжете и жените.

напр. застраховка, офис