Прескачане на съдържание

GRAWE Private – Express -  Експресна защита за Вашия дом

Непредвидими природни бедствия, като пожар, буря или земетресение могат да увредят Вашето жилище и в най-лошият случай да го направят негодно за обитаване. Отремонтиране на щетите с Ваши ресурси може да доведе до финансово сътресение във Вашият бюджет.
Експресната застраховка на сграда/етажна собственост и домашно имущество на ГРАВЕ Клон България ще поеме изплащането на щетите по Вашето жилище. Минимално необходимо условие за получаване на защита за Вашето движимо и недвижимо имущество с GRAWE Private-Express е сключването на риска „Пожар”.
Възможност за застраховане на Първи риск или на възстановителна стойност със Застрахователни суми от 5 000 ЕUR до 75 000 EUR в зависимост от избраната застраховка.

Застраховани рискове и щети

fire
Раздел Пожар

Пожар, удар от мълния, експлозия, имплозия, падане/удар на/от летателни апарати и техните части, повреда на огражданията на сградата от неизвестни МПС (при сгради).

disasters, lightning
Раздел Природни бедствия

Буря, градушка, проливен дъжд, естествено натрупване на сняг и лед, срутване на скали/удар от камъни, свличане на земни маси.

water
Раздел Вода от тръбни инсталации

Изтичане на вода от тръбни инсталации, намиращи се в застрахованата сграда вследствие на спукване/счупване, замръзване на водопроводни тръби.

burglar
Раздел Кражба чрез взлом и вандализъм

Кражба чрез взлом е налице, когато извършителят прониква в застрахованите помещения с взлом, чрез прилагане на сила върху/или разбиване на врати, прозорци или други части от сградата.
Вандализъм е налице, когато извършителят причинява върху застрахованите вещи чрез умишлено разрушаване или увреждане на същите, след като е проникнал с взлом в застрахованите помещения.

Природни катастрофи

Земетресение – за земетресение се приемат силни земни трусове и вибрации, които са били предизвикани от размествания вътре в земната кора или срутване на подземни празни пространства.
Наводнение – заливането на почвата и земята на застрахованото място от проливни дъждове, от обратно подприщване в канализацията в следствие на проливни дъждове и от излизане извън коритото на надземни застояли или течащи води.

person
Обща гражданска отговорност

Отговорността, произтичаща/свързана с притежаването, управлението, надзираването, снабдяването, поддържането на чистота, осветлението, грижата за застрахования недвижим имот, включително намиращите се върху него сгради.

Застраховани имущества и разходи

Застраховани са посочените в полицата сгради и/или посочените в тези полица имущества, които са собственост на Застраховащия.
Чужди сгради и чуждо имущество са застраховани само въз основа на допълнително споразумение.

Обезщетение

При разрушаване или изгубване на фактическата власт върху имуществото се възстановява застрахователната стойност, която то е имало непосредствено преди настъпването на застрахователното събитие.
Специални уговорки: По отношение на пари и парични еквиваленти, спестовни книжки, бижута, бижутерийни изделия, скъпоценни камъни и благородни метали, колекция от пощенски марки и монети, часовници са в сила лимити на обезщетение.

Предимства при сключване на застраховка GRAWE Private-Express

 

  • Вие сами избирате варианта на застрахователна защита според личните Ви нужди
  • Получавате Вашата полица в момента на подписване на договора
  • Възможност за прехвърляне на застраховката в полза на банкова институция
  • Експресна ликвидация в случай на настъпило застрахователно събитие
напр. застраховка, офис