Прескачане на съдържание
Използвания понятия

ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА (ЗАСТРАХОВКАТА)
Валутната Спестовно-Осигурителна Програма е модерна застрахователна програма, която дава възможност за натрупване на капитал, като едновременно с това гарантира застрахователна защита през целия срок на договора.

 

СТРАНИ ПО ДОГОВОРА
Страните по договора са Застрахователя и Застраховащия.

 

ЗАСТРАХОВАТЕЛ
Застраховател е „ГРАВЕ България Животозастраховане“ ЕАД с адрес на управление бул. „Цар Борис III” № 1, София 1612.

 

ЗАСТРАХОВАНО ЛИЦЕ (ЗАСТРАХОВАН)
Застраховано лице е физическото лице, върху чийто живот е застраховката.

 

ЗАСТРАХОВАЩ (ДОГОВОРИТЕЛ)
Застраховащ е лицето (физическо или юридическо), което сключва договора за застраховка със застрахователя и плаща определената в договора премия. В случай, че застраховката е върху живота на застраховащия, той е и застраховано лице.

 

ПОЛЗВАЩО СЕ ЛИЦЕ
Ползващо се лице е лицето, което при настъпване на застрахователно събитие има право да получи определеното в договора застрахователно плащане.

 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА
Застрахователна сума е сумата, която с договора страните определят да бъде изплатена от застрахователя на ползващото се лице при настъпване на застрахователно събитие в изпълнение на условията на застрахователния договор (Програмата). В зависимост от избраната Програма, застрахователната сума по застраховка „Живот“ е платима при доживяване на срока на Програмата, при смърт през срока на Програмата или при настъпване на определено тежко заболяване през срока на Програмата (при тарифа GDB1). При настъпване на покрито от допълнителна застраховка застрахователно събитие се изплаща допълнително договорената застрахователна сума или процент от нея. Размерът на застрахователната сума се определя в EUR при сключване на договора и зависи от избраната Програма, възрастта на застрахованото лице към началото, избраната от застраховащия застрахователна премия, срокът на Програмата.

 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ
Застрахователна премия (наричана за краткост „премията“) е сумата, която застраховащият плаща в замяна на поетите от застрахователя задължения по застрахователния договор (Програмата). Премията е дължима от застраховащия към датата на падежа, посочен в полицата. Премията може да бъде еднократна или годишна, като заплащането на годишната премия може да бъде договорено на разсрочени вноски.
Размерът на застрахователната премия зависи от избраната Програма, застрахователната сума, срока на Програмата и от възрастта на застрахованото лице.

 

НАЧАЛО НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПЕРИОД
Началото на застрахователния период е винаги 1-во число от месеца. Застрахователният договор е сключен от момента, в който застрахователят писмено уведоми застраховащия за приемането на заявлението за застраховане, респ.застраховащият получи полицата, а договорът влиза в сила (започва застрахователната защита) след плащането на първата премия и започването на застрахователния период, посочен в полицата.

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН РЕЗЕРВ (ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОХОД)
Допълнителният доход от лихви и инвестиции е доходът, който застрахователят постига от инвестирането на резерва по застрахователните договори. Натрупаният допълнителен доход се изплаща при изтичане срока на Програмата, при настъпване на определено тежко заболяване (при тарифа GDB1), при смърт на застрахованото лице или при откуп, като се прибавя към основната застрахователна сума или към размера на откупа. Размерът на допълнителния доход е очакван и се базира на условията на финансовите пазари. Гарантиран е размерът на застрахователната сума и откупната стойност.

 

ОТКУПНА СТОЙНОСТ
Откупна стойност е сумата, която застрахователят ще плати при предсрочно прекратяване на договора (откуп). Размерът на откупната стойност за всяка година от договора е посочен в застрахователната полица. Право на откуп се придобива след изтичане на две години от срока на застраховката и при редовно платени дължими застрахователни премии за не по-малко от две години или когато са платени най-малко 15% от премиите по застраховката.

 

БЕЗПРЕМИЙНА ЗАСТРАХОВКА
При прекратяване на плащането на премии след втората година или когато са платени най-малко 15% от премиите по застраховката, Програмата се преобразува в безпремийна (освободена от плащане на премии), при което застрахователната сума се намалява до съответно договорената безпремийна сума и се прекратяват всички допълнителни застраховки. В случай на смърт, доживяване или при настъпване на определено тежко заболяване (при тарифа GDB1) на посоченото в договора ползващо се лице се изплаща намалената (безпремийна) застрахователна сума и натрупаният към нея допълнителен доход.

 

напр. застраховка, офис