Прескачане на съдържание
Клаузи и опции

ИНДЕКСАЦИЯ 
При покачване на публикувания от Националния статистически институт “Общ индекс на потребителските цени” с минимум 5% от началото на застрахователния договор, респективно от последната приета индексация, се предлага възможност за индексиране на договора (увеличаване на застрахователната сума в съответствие с инфлацията). Тази опция дава възможност за съхраняване на реалната покупателна сила на средствата. Застраховащият избира дали да приеме предложената му индексация, като в случай, че не желае, заплаща вече договорената застрахователна премия. Ако реши да приеме предложението, той заплаща предложената му нова индексирана премия. За промените по договора се издава допълнение към застрахователната полица.

 

СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЕНИ ПО ДОГОВОРА
Искания за промени по сключен застрахователен договор се подават от застраховащия в писмена форма с надлежно положен подпис. За целта се попълват съответните формуляри по образец на застрахователя, които могат да бъдат изтеглени от страницата на „ГРАВЕ България Животозастраховане“ ЕАД или получени от офис на застрахователя.
Промени, касаещи основните параметри на договора (размер на застрахователната сума, начина на плащане на премията, сключване на/отказ от Допълнителен пакет Злополука и др.) се извършват само на основен падеж и при спазено предизвестие от 20 дни преди датата на падежа. Промени, които нямат отношение към основните параметри на договора (промяна на ползващите се лица, адрес за кореспонденция, на застраховащ и др.) могат да бъдат заявени по всяко време. За дата на постъпване на искането за промяна се счита датата на получаването му в Генералната Дирекция на застрахователя.
За всички промени по договора, за които се издава допълнение към застрахователния договор (промяна на ползващите се лица, на застраховащия, сключване/отпадане на допълнителни пакети и др.), се начисляват административни разноски в размер на 5 евро. Безплатно се извършват промени по увеличаване на застрахователната сума и индексиране на премията.
При промени, свързани с увеличаване на застрахователната защита (увеличаване на застрахователната сума, сключване на Допълнителен пакет Злополука) застрахованото лице попълва здравна декларация по образец на застрахователя.
Промяна на срока на Основната програма не е възможна.

 

СРОК НА ИЗЧАКВАНЕ 
Срокът на изчакване е период от време, който започва с началото на застраховката, и по време на който застрахователят не дължи плащане на застрахователна сума или част от нея при настъпване на застрахователно събитие.
Срокът на изчакване се прилага при определени тарифи, като конкретните му параметри за всяка тарифа, при която е предвиден такъв срок, са посочени в Специалните застрахователни условия на съответната тарифа.
При увеличаване или разширяване на застрахователната защита, срокът на изчакване започва да тече от момента на промяната.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЛАЩАНЕТО НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ
В случай, че през първите две години от срока на застраховката се прекрати плащането на премии и не са платени най-малко 15% от премиите по застраховката, договорът се прекратява без право на откупна стойност или връщане на внесените премии. При прекратяване на плащането на премии след втората година или когато са платени най-малко 15% от премиите по застраховката, застраховката се преобразува в безпремийна (освободена от плащане на премии), като застрахователната сума се намалява и се прекратяват всички допълнителни пакети и покрития. По преценка на застрахователя може да бъде договорено възстановяване на първоначалните условия на договора или продължаването му при променени условия в зависимост от пропуснатите плащания и евентуално настъпилите промени в първоначално договорените параметри.

 

ОТКУП
Възможността за откуп (предсрочно прекратяване с изплащане на откупна стойност) съществува най-рано след приключването на втората застрахователна година и платени годишни премии за минимум две години. Право на откуп възниква и преди да са изтекли две години, когато са платени най-малко 15% от премиите по застраховката. След изплащането на откупната стойност застрахователният договор се прекратява.

 

ПЕНСИОННА (РЕНТНА) ОПЦИЯ
GRAWE Pension е пенсионна (рентна) опция, която може да се сключи като продължение на някоя от съществуващите Валутни Спестовно–Осигурителни Програми. При избор на тази опция натрупаният капитал (но не повече от 40 000 EUR), който ползващото се лице получава при доживяване срока на Програмата, се изплаща под формата на периодични плащания (рента). 
Минималният срок на пенсионната (рентната) опция е 10 години. В случай на избор на гарантиран период, същият трябва да бъде най-малко с една година по-кратък от срока на пенсионната (рентната) опция. При избор на срочна пенсия (рента), срокът трябва да е избран така, че възрастта на получателя към края на срока й да не надхвърля 85 години. Изплащане под формата на рентни плащания се предлага само при размер на месечната сума за получаване над 35 евро или пропорционална сума в зависимост от избрания период (при полугодишно изплащане – 6 х 35 евро, при годишно изплащане – 12 х 35 евро).

 

ЗАЕМ СРЕЩУ ЗАСТРАХОВКА „ЖИВОТ“
При редовно платени застрахователни премии, застраховащият има право да поиска отпускането на заем срещу застраховка „Живот“ в размер до 90% от откупната стойност, но не по-малко от 300 евро. Възможно е отпускане на заем и при дължими застрахователни премии, като те се покриват от сумата на заема.
За отпуснатия заем срещу застраховка „Живот“ застраховащият заплаща предварително договорена лихва, която е дължима авансово на всяка дата на падеж, като при отпускане на заема от сумата се удържат лихвите до следващия падеж по полицата. При неплащане на дължимите лихви по заема застраховката може да бъде прекратена или изменена. При погасяване на заема преди датата, до която са заплатени лихвите, сумата на надвзетите лихви се възстановява по партидата на полицата.
Сумата на заема се погасява в избран от застраховащия срок, като освен плащане е необходимо и надлежно уведомяване на застрахователя.
При прекратяване на застраховката (поради откуп, доживяване или друго застрахователно събитие), от дължимото застрахователно плащане се приспада сумата на заема и евентуално дължими лихви към датата на прекратяването му.

 

ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
При загубване на застрахователната полица застраховащият подава писмено искане за издаване на дубликат по образец на застрахователя. С издаването на дубликата оригиналната полица и всички допълнения се обявяват за невалидни. Заплащат се административни разноски в размер на 5 евро.

 

КОРПОРАТИВНА ЗАСТРАХОВКА
При сключването на корпоративна застраховка застраховащ е работодателят (той сключва застрахователния договор и плаща застрахователната премия), а застраховани лица са неговите работници/служители. За всяко застраховано лице (служител) се издава полица, в която застрахователната сума се определя според избраната Програма, годишна премия, срок и неговата възраст. Ползващите се лица се определят индивидуално за всяка полица. Възможно е сключването и на Допълнителен пакет Злополука, като покритията, застрахователните суми и премии се определят в съответствие със застрахователната сума по Основната програма.
Застраховащият (работодателят) има право да увеличава или намалява размера на застрахователната премия.
В случай на прекратяване на трудовото правоотношение с даден служител, на негово място работодателят може да предложи друго лице; да преобразува застраховката в безпремийна; да промени ползващите се лица; да направи откуп; напусналият служител да встъпи като страна по договора (да стане застраховащ) и да продължи самостоятелно да поддържа Програмата.
При групи с повече от 100 лица е възможно сключване на корпоративна застраховка с минимален размер на годишната застрахователна премия по Основната програма под установения минимум от 200 EUR, но не по-малко от 100 EUR.

 

ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ
Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), внесените през годината лични вноски по договори за застраховка „Живот“ могат да се използват за намаляване на облагаемия доход в общ размер до 10% от сумата на годишните данъчни основи. Това данъчно облекчение се ползва, когато съгласно сключения застрахователен договор физическото лице – носител на задължението за данъка, е застраховано лице.
За целите на данъчното облагане застрахователят издава писмено удостоверение за заплатените през годината премии при поискване от застраховащия. Искане за издаване на такова удостоверение може да бъде подадено чрез електронен формуляр, наличен на интернет страницата на застрахователя: www.grawe.bg или в офис на застрахователя.
В съответствие с разпоредбите на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО), работодателите също могат да се възползват от данъчно облекчение, ако сключат застраховка „Живот“ на своите работници и/или служители. Размерът на това облекчение е до 60 лева на човек на месец или 720 лева на година.
 

напр. застраховка, офис