Прескачане на съдържание
Two people reading
Общо застраховане

Често задавани въпроси при щета

Често задавани въпроси при настъпване на щета

КАКВО Е ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ?

Застрахователно събитие е осъществяването на покрит по застрахователната полица риск, вследствие на което се уврежда застрахованото имущество и за Застрахователя възниква задължение за плащане на застрахователното обезщетение.

 

КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПРЕДПРИЕМЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЩЕТА?

След настъпване на застрахователно събитие е необходимо:

 • Да ни информирате веднага след като узнаете за щетата, но не по-късно от 3 (три) дни от настъпване на застрахователното събитие, чрез формуляр „Съобщение за настъпване на щета”, който можете да отпечатате от нашия интернет сайт (в обслужване → формуляри и др. материали → формуляри общо застраховане → съобщение за настъпване на щета) или да получите в офис на Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг АГ (Клон България, София).
 • Да се погрижите, по възможност, незабавно да изпълните указанията на Застрахователя във връзка с предотвратяване и ограничаване разрастването на щетата.
 • При поискване, следва да предоставите всички необходими писмени доказателства (документи, фактури, протоколи, договори за покупко-продажба и т.н.).

 

 

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ СИТУАЦИИ Е НЕОБХОДИМО ДА НИ ПРЕДОСТАВИТЕ:

 • При пожар – удостоверение или експертиза от районната служба за пожарна безопасност;
 • При мълния, проливни дъждове, буря (силен стихиен вятър със скорост по-висока от 60km/h = 16,67m/s), ураган, градушка или наводнение, вследствие на природни бедствия – удостоверение от районната хидрометеорологична служба, за настъпилото събитие с описание на неговите параметри;
 • При свличане или срутване на земни пластове – удостоверение от геоложка служба, доказващо възникването, причините, условията и повторяемостта на събитието;
 • При земетресение – удостоверение от Геофизичния институт при Българската Академия на Науките, ако събитието не е било отразено чрез средствата за масово осведомяване и не може да се докаже по анкетен път;
 • При вандализъм, умишлена експлозия, умишлен палеж и кражба с взлом:
  - служебна бележка от районно полицейско управление, удостоверяваща заявяването на събитието; 
  - договор за охрана и предоставяне на събраната информация от охранителната система; 

 

НЕЗАСТРАХОВАНИ ЩЕТИ:

Незастраховани са щети вследствие на груба небрежност, проявена при употребата на  съзнателно запален и контролиран огън,  с цел отопление и други домакински нужди.

Незастраховани са щети от опърляне, опушване, както и щети върху електрически устройства вследствие на промяна на параметрите на електрическия ток.
Когато такива щети причинят пожар или експлозия, възникналата вследствие на това щета е застрахована.

Незастраховани са щетите, нанесени върху електрически устройства, вследствие на пренапрежение или индукция при удар от мълния или атмосферни електрически разряди  (индиректен удар от мълния). 
Когато такива щети причинят пожар или експлозия, възникналата вследствие на това щета е застрахована.

Незастраховани са течове и други увреждания по строителни компоненти, причинени от стекла се вода при проливни дъждове или снеговалежи, при които водата е проникнала през отворени или не добре уплътнени затворени прозорци, некачествени или неподдържани в добро състояние покриви и други строителни компоненти.
Щети от разтопен сняг или валежи са застраховани, само когато водата от тях проникне в сграда, вследствие на увредени или разрушени от застрахован риск, трайни и стабилни строителни конструкции или надлежно затворени/ заключени  външни врати или прозорци.

ПО ЖЕЛАНИЕ НА КЛИЕНТА в застрахователното покритие могат да бъдат включени щети от лавини или образуваното вследствие на тях въздушно налягане, наводнения и наноси от прииждане на водни маси, както и щети, причинени от земетресения.

 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ - СТОЙНОСТ, СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Действителна стойност: Клиентът има право първоначално, преди възстановяване или ремонтиране на увреденото имущество, веднага да получи действителната стойност като част от паричното изражение на щетата. Действителната стойност е процентно намалена  според амортизацията на имуществото пълна стойност, наречена по-долу „възстановителна стойност”. Пострадалото имущество се изключва от обхвата на застрахователната защита до момента на възстановяването или ремонтирането му.

Възстановителна стойност: Когато клиентът възстанови увреденото имущество (в посочения в застрахователните условия срок) и го документира с фактури и снимков материал, доказващ това, получава право на доплащане към първоначално платеното обезщетение до размера на възстановителната стойност.

Срок: Застрахователното обезщетение следва да се плати след пълното му установяване, в 14 (четиринадесет) дневен срок.

 

НАЧИН НА ИЗПЛАЩАНЕ:

Изплащането се извършва по банков път по сметката на Застраховащия или посочената от него фирма, ангажирана с възстановяването или ремонта на увреденото от щетата имущество. 

напр. застраховка, офис